Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2018 bằng tiền