Trang chủ Quan hệ cổ đông
GTA: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

18/10/2021, 15:51

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 15/10/2021

16/10/2021, 11:07

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021

30/07/2021, 09:05

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Quản trị năm 2021

26/07/2021, 13:33

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2021

19/07/2021, 10:52

Tập tin đính kèm

GTA: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

26/04/2021, 11:01

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 01/2021

19/04/2021, 10:51

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 10.3.2021

11/03/2021, 16:27

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2020

02/03/2021, 14:04

Tập tin đính kèm

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

23/02/2021, 08:12

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy Ủy quyền 4. Tờ trình sửa, đổi bổ sung Điều lệ Công ty 5. Tờ trình sửa, đổi bổ Quy chế nội bộ về quản…

GTA: Báo cáo tài chính 2020 sau kiểm toán

23/02/2021, 08:06

Tập tin đính kèm

GTA: Công bố báo cáo quản trị năm 2020

01/02/2021, 16:18

Tập tin đính kèm

GTA: Ngày đăng ký cuối cùng.

25/01/2021, 13:48

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4/2020

20/01/2021, 09:31

Tập tin đính kèm