Trang chủ Quan hệ cổ đông
GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

18/04/2022, 15:41

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 19/3/2022

19/03/2022, 14:43

Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo thay đổi Nhân sự.

19/03/2022, 14:40

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2021

15/03/2022, 16:03

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 01/2022/NQHĐQT-TAC

25/02/2022, 10:41

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

24/02/2022, 13:08

Tập tin đính kèm

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022, 09:56

1. Thư mời tham dự Đại hội. 2. Chương trình Đại hội. 3. Mẫu giấy Ủy quyền. 4. Quy chế Đại hội cổ đông. 5. Tờ trình xin điều chỉnh KH SXKD 2021. 6. Dự thảo báo cáo SXKD 2021…

GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

25/01/2022, 08:25

Tập tin đính kèm