Trang chủ Quan hệ cổ đông
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

11/03/2019, 09:58

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy ủy quyền 4. Báo cáo kết quả SXKD 2018-Kế hoạch 2019 5. Chọn đơn vị kiểm toán 2019 6. Phân phối lợi nhuận 2018-Dự kiến…

GTA: Báo cáo thường niên năm 2018

27/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 1.2019

27/02/2019, 15:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

18/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

26/01/2019, 08:43

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

22/01/2019, 08:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

15/01/2019, 15:01

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 4 năm 2018

14/11/2018, 10:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2018

20/10/2018, 14:33

 Tập tin đính kèm

GTA: Biên bản họp HĐQT 15.10.2018

15/10/2018, 16:19

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo thay đổi mẫu con dấu của Công ty

12/10/2018, 16:18

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 3

07/08/2018, 11:30

 Tập tin đính kèm

GTA: Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

07/08/2018, 10:17

 Tập tin đính kèm

GTA: Quy chế nội bộ quản trị Công ty 2018

06/08/2018, 08:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018

20/07/2018, 11:55

 Tập tin đính kèm

GTA: Hợp đồng kiểm toán 5/2018

05/06/2018, 13:14

 Tập tin đính kèm

GTA: Bổ sung ngành nghề

26/05/2018, 10:13

 Tập tin đính kèm