Trang chủ Quan hệ cổ đông
GTA: Công bố thông tin 20.5.2019

20/05/2019, 14:49

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 16.5.2019

16/05/2019, 11:20

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo giao dịch nội bộ

16/05/2019, 10:17

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019

31/03/2019, 14:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn

22/03/2019, 10:57

 Tập tin đính kèm

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

11/03/2019, 09:58

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy ủy quyền 4. Báo cáo kết quả SXKD 2018-Kế hoạch 2019 5. Chọn đơn vị kiểm toán 2019 6. Phân phối lợi nhuận 2018-Dự kiến…

GTA: Báo cáo thường niên năm 2018

27/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 1.2019

27/02/2019, 15:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

18/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

26/01/2019, 08:43

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

22/01/2019, 08:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

15/01/2019, 15:01

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 4 năm 2018

14/11/2018, 10:54

 Tập tin đính kèm