Trang chủ Quan hệ cổ đông
GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019

16/10/2019, 10:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019

18/07/2019, 10:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị Quyết HĐQT lần 2 6/6/2019

07/06/2019, 10:34

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

23/05/2019, 14:31

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

20/05/2019, 14:49

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 16.5.2019

16/05/2019, 11:20

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019

31/03/2019, 14:22

 Tập tin đính kèm