Trang chủ Quan hệ cổ đông
GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3/2020

14/10/2020, 14:36

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2/2020

16/07/2020, 10:04

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT lần 2/2020

15/07/2020, 09:56

 Tập tin đính kèm

GTA: Thay đổi giấy phép Kinh doanh

22/06/2020, 15:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2019

05/05/2020, 12:02

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

15/04/2020, 15:21

 Tập tin đính kèm

GTA: Ký hợp đồng Kiểm toán năm 2020

10/04/2020, 13:55

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2019

21/02/2020, 14:43

 Tập tin đính kèm

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

14/02/2020, 17:24

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy ủy quyền 4. Mẫu giấy đề cử 5. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS 6. Báo cáo kết quả SXKD 2019-Kế…

GTA: Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 13/02/2020

14/02/2020, 07:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

10/02/2020, 20:54

 Tập tin đính kèm