Trang chủ Quan hệ cổ đông
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

23/02/2021, 08:12

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy Ủy quyền 4. Tờ trình sửa, đổi bổ sung Điều lệ Công ty 5. Tờ trình sửa, đổi bổ Quy chế nội bộ về quản…

GTA: Báo cáo tài chính 2020 sau kiểm toán

23/02/2021, 08:06

Tập tin đính kèm

GTA: Công bố báo cáo quản trị năm 2020

01/02/2021, 16:18

Tập tin đính kèm

GTA: Ngày đăng ký cuối cùng.

25/01/2021, 13:48

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4/2020

20/01/2021, 09:31

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn cho SXKD

08/01/2021, 13:55

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3/2020

14/10/2020, 14:36

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2/2020

16/07/2020, 10:04

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT lần 2/2020

15/07/2020, 09:56

 Tập tin đính kèm

GTA: Thay đổi giấy phép Kinh doanh

22/06/2020, 15:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2019

05/05/2020, 12:02

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

15/04/2020, 15:21

 Tập tin đính kèm