Trang chủ Quan hệ cổ đông
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

26/02/2024, 16:10

1. Thư mời tham dự Đại hội. 2. Mẫu giấy Ủy quyền. 3. Chương trình Đại hội. 4. Quy chế Đại hội cổ đông. 5. Dự thảo báo cáo SXKD 2023 & Kế hoạch 2024. 6. Báo cáo hoạt động…