Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 15/10/2021

16/10/2021, 11:07

Tập tin đính kèm

GTA: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

26/04/2021, 11:01

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 10.3.2021

11/03/2021, 16:27

Tập tin đính kèm

GTA: Công bố báo cáo quản trị năm 2020

01/02/2021, 16:18

Tập tin đính kèm

GTA: Ngày đăng ký cuối cùng.

25/01/2021, 13:48

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn cho SXKD

08/01/2021, 13:55

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT lần 2/2020

15/07/2020, 09:56

 Tập tin đính kèm

GTA: Thay đổi giấy phép Kinh doanh

22/06/2020, 15:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2019

05/05/2020, 12:02

 Tập tin đính kèm

GTA: Ký hợp đồng Kiểm toán năm 2020

10/04/2020, 13:55

 Tập tin đính kèm