Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
GTA: Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 13/02/2020

14/02/2020, 07:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo quản trị năm 2019

14/01/2020, 13:12

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2020

14/01/2020, 13:06

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 04

26/12/2019, 15:56

 Tập tin đính kèm

GTA: Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 8

24/12/2019, 15:03

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo thay đổi nhân sự Ban điều hành

29/11/2019, 21:14

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị Quyết HĐQT lần 2 6/6/2019

07/06/2019, 10:34

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

23/05/2019, 14:31

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

20/05/2019, 14:49

 Tập tin đính kèm