Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
GTA: Công bố thông tin 20.5.2019

20/05/2019, 14:49

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 16.5.2019

16/05/2019, 11:20

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo giao dịch nội bộ

16/05/2019, 10:17

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn

22/03/2019, 10:57

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2018

27/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 1.2019

27/02/2019, 15:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

18/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

26/01/2019, 08:43

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

22/01/2019, 08:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 4 năm 2018

14/11/2018, 10:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Biên bản họp HĐQT 15.10.2018

15/10/2018, 16:19

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo thay đổi mẫu con dấu của Công ty

12/10/2018, 16:18

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 3

07/08/2018, 11:30

 Tập tin đính kèm