Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
GTA: Báo cáo thường niên năm 2018

27/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 1.2019

27/02/2019, 15:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

18/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

26/01/2019, 08:43

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

22/01/2019, 08:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết họp HĐQT lần 4 năm 2018

14/11/2018, 10:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Biên bản họp HĐQT 15.10.2018

15/10/2018, 16:19

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo thay đổi mẫu con dấu của Công ty

12/10/2018, 16:18

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 3

07/08/2018, 11:30

 Tập tin đính kèm

GTA: Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

07/08/2018, 10:17

 Tập tin đính kèm

GTA: Hợp đồng kiểm toán 5/2018

05/06/2018, 13:14

 Tập tin đính kèm

GTA: Bổ sung ngành nghề

26/05/2018, 10:13

 Tập tin đính kèm

GTA: Biên Bản DHDCDTN 2018

18/05/2018, 12:12

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo NDKCC trả CT 2017 bằng TM

02/05/2018, 16:08

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HDQT chi tra co tuc 2017 bang TM

23/04/2018, 09:07

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 9.4.2018

11/04/2018, 12:03

 Tập tin đính kèm