Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
GTA: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 19/3/2022

19/03/2022, 14:43

Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo thay đổi Nhân sự.

19/03/2022, 14:40

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 01/2022/NQHĐQT-TAC

25/02/2022, 10:41

Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

25/01/2022, 08:25

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 15/10/2021

16/10/2021, 11:07

Tập tin đính kèm

GTA: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

26/04/2021, 11:01

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT 10.3.2021

11/03/2021, 16:27

Tập tin đính kèm

GTA: Công bố báo cáo quản trị năm 2020

01/02/2021, 16:18

Tập tin đính kèm

GTA: Ngày đăng ký cuối cùng.

25/01/2021, 13:48

Tập tin đính kèm