Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo thường niên
GTA: Báo cáo thường niên năm 2021

15/03/2022, 16:03

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2020

02/03/2021, 14:04

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2019

21/02/2020, 14:43

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2018

27/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2017

13/02/2018, 09:40

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2015

13/02/2016, 09:26

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2014

13/02/2015, 09:25

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2013

13/02/2014, 09:23

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2012

13/02/2013, 09:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2011

13/02/2012, 09:20

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2010

13/02/2011, 09:02

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2009

13/02/2010, 09:01

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2008

13/02/2009, 09:00

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo thường niên năm 2007

13/02/2008, 08:59

 Tập tin đính kèm