Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022

18/04/2022, 15:41

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

24/02/2022, 13:08

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

20/01/2022, 10:22

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

18/10/2021, 15:51

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021

30/07/2021, 09:05

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2021

19/07/2021, 10:52

Tập tin đính kèm