Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

18/10/2021, 15:51

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021

30/07/2021, 09:05

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2021

19/07/2021, 10:52

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 01/2021

19/04/2021, 10:51

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính 2020 sau kiểm toán

23/02/2021, 08:06

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4/2020

20/01/2021, 09:31

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3/2020

14/10/2020, 14:36

Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2/2020

16/07/2020, 10:04

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

15/04/2020, 15:21

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

10/02/2020, 20:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

17/01/2020, 14:16

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019

16/10/2019, 10:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019

18/07/2019, 10:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019

31/03/2019, 14:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

18/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

15/01/2019, 15:01

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2018

20/10/2018, 14:33

 Tập tin đính kèm