Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo Tài chính Qúy 2/2020

16/07/2020, 10:04

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

15/04/2020, 15:21

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

10/02/2020, 20:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019

17/01/2020, 14:16

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019

16/10/2019, 10:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019

18/07/2019, 10:52

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019

31/03/2019, 14:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

18/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

15/01/2019, 15:01

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2018

20/10/2018, 14:33

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018

20/07/2018, 11:55

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài Chính Quý 1 năm 2018

20/04/2018, 16:58

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

14/02/2018, 16:53

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

20/01/2018, 16:49

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017

20/10/2017, 16:44

 Tập tin đính kèm