Trang chủ Quan hệ cổ đông Tài liệu đại hội Cổ đông
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

26/02/2024, 16:10

1. Thư mời tham dự Đại hội. 2. Mẫu giấy Ủy quyền. 3. Chương trình Đại hội. 4. Quy chế Đại hội cổ đông. 5. Dự thảo báo cáo SXKD 2023 & Kế hoạch 2024. 6. Báo cáo hoạt động…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

01/03/2023, 14:19

1. Thư mời tham dự Đại hội. 2. Chương trình Đại hội. 3. Mẫu giấy Ủy quyền 4. Quy chế Đại hội cổ đông. 5. Tờ trình xin điều chỉnh KH SXKD 2022. 6. Dự thảo báo cáo SXKD 2022…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022, 09:56

1. Thư mời tham dự Đại hội. 2. Chương trình Đại hội. 3. Mẫu giấy Ủy quyền. 4. Quy chế Đại hội cổ đông. 5. Tờ trình xin điều chỉnh KH SXKD 2021. 6. Dự thảo báo cáo SXKD 2021…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

23/02/2021, 08:12

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy Ủy quyền 4. Tờ trình sửa, đổi bổ sung Điều lệ Công ty 5. Tờ trình sửa, đổi bổ Quy chế nội bộ về quản…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

14/02/2020, 17:24

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy ủy quyền 4. Mẫu giấy đề cử 5. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS 6. Báo cáo kết quả SXKD 2019-Kế…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

11/03/2019, 09:58

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy ủy quyền 4. Báo cáo kết quả SXKD 2018-Kế hoạch 2019 5. Chọn đơn vị kiểm toán 2019 6. Phân phối lợi nhuận 2018-Dự kiến…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

10/03/2018, 15:50

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy ủy quyền 4. Tài liệu báo cáo đại hội 5. Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS 6. Mẫu giấy đề cử 7. Danh…

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

10/03/2017, 15:19

1. Thư mời tham dự đại hội 2. Chương trình đại hội 3. Mẫu giấy ủy quyền 4. Dự thảo tài liệu báo cáo đại hội 5. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 6. Mẫu giấy đề cử…

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

03/10/2016, 14:47

* Mẫu giấy uỷ quyền * Chương trình đại hội * Quy chế bầu cử * Thể lệ bầu cử * Mẫu giấy đề cử * Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

01/03/2016, 10:28

* Mẫu giấy uỷ quyền * Chương trình đại hội * Dự thảo Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

02/03/2015, 16:02

– Mẫu giấy ủy quyền – Chương trình đại hội – Dự thảo Báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 – Thể lệ bầu cử – Quy chế bầu cử – Mẫu giấy đề…