Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.