Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết số 02/2024/NQHĐQT-TAC ngày 30/05/2024.