Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQHĐQT-TAC, ngày 30/12/2022