Trang chủ Thông tin công bố GTA: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu.