Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Báo cáo kết quả mua CP – CT HDQT – Tran Thi Kim Thanh