Trang chủ Tin tức Thông tin nội bộ Gỗ Thuận An tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động và PCCC năm 2023

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, PCCC năm 2023 Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An nâng cao kiến thức, kỹ năng, tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công ty.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và Luật An toàn, vệ sinh lao động nói riêng của người sử dụng lao động, người lao động, đoàn viên công đoàn trong việc phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, có hại, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội thi tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức PCCC-CNCH nâng cao ý thức phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy cho cán bộ và người lao động trong Công ty… thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”. Thông qua hội thi nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống người lao động tham gia công tác PCCC và nghiệp vụ CNCH.

Tổ chức hội thi ATVSLĐ
CBCNV tham gia thi PCCC
Ông Phan Văn sơn P.GĐ Xí Nghiệp trao giải nhất Hội thi PCCC

Nguồn: Thiên Phú ( Gỗ Thuận An)