Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
GTA: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn cho SXKD

08/01/2021, 13:55

Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT lần 2/2020

15/07/2020, 09:56

 Tập tin đính kèm

GTA: Thay đổi giấy phép Kinh doanh

22/06/2020, 15:22

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2019

05/05/2020, 12:02

 Tập tin đính kèm

GTA: Ký hợp đồng Kiểm toán năm 2020

10/04/2020, 13:55

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 13/02/2020

14/02/2020, 07:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo quản trị năm 2019

14/01/2020, 13:12

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2020

14/01/2020, 13:06

 Tập tin đính kèm

GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 04

26/12/2019, 15:56

 Tập tin đính kèm

GTA: Thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 8

24/12/2019, 15:03

 Tập tin đính kèm

GTA: Thông báo thay đổi nhân sự Ban điều hành

29/11/2019, 21:14

 Tập tin đính kèm