Trang chủ Tin tức Thông tin ngành Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 8 năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 8/2020 tiếp tục đứng ở mức rất cao, đạt 1,149 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước đó và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

I. XUẤT KHẨU

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 928 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng 7/2020 và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, trong tháng 8/2020, nhờ dịch bệnh Covid-19 không phát sinh trong cộng đồng, hoạt động sản xuất được khôi phục nhanh, nên hoạt động xuất khẩu G&SPG đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu đạt được trong một tháng (chi tiết Bảng 1)

8 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 7,327 tỷ USD, tăng tới 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,459 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 74,5% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng so với tỷ lệ 71,14% của cùng kỳ năm 2019. Như vậy tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ngày tăng trong tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG. Trong 15 ngày đầu tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 527 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ tháng 8/2020. 

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 – 2020

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)​

Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 493 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước đó và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 468 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng 7/2020 và tăng 23,48% so với tháng 8/2019.

8 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,966 tỷ USD, tăng 2,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm 40,48% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,774 tỷ USD, tăng 5,67% so với cùng kỳ năm 2019. Chiếm 93,51% kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối FDI và chiếm 50,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành. 

Thị trường xuất khẩu

Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG hầu hết các thị trường chủ lực đều duy trì mức tăng ổn định so với tháng 7/2020: Hoa Kỳ tăng 2,1%; Japan tăng 12,6%; South Korea tăng 22,44%; Australia tăng 5.44%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường China giảm tới 16,62%; Canada tăng 15,16% và cũng giảm khá mạnh tại thị trường Netherlands, Taiwan và Malaysia.  7 tháng năm 2020, Hoa kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 55% kim ngạch và cũng là thị trường đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực, đạt 3,04 tỷ USD, tăng 26,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường China và Canada cũng tăng trưởng khá mạnh, lần lượt tăng 10,67% và tăng 10,66% so với cùng kỳ năm 2019. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Anh và France giảm khá mạnh, lần lượt giảm 34,95% và giảm 15,12% so với cùng kỳ năm ngoái; giảm nhẹ tại thị trường Japan và South Korea.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 8/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 8 tháng năm 2020
(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)
 

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong tháng 8 năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)​

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

II. NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng tiếp tục tăng, đạt 226 triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước đó và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái. – 8 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,544 tỷ USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2019. – Tính đến hết tháng 8/2020, Việt Nam đã xuất siêu 5,783 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG. Trong 15 ngày đầu tháng 9/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 103 triệu USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ tháng 8/2020. 

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2017 – 2020

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp FDI
Tháng 8/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 59 triệu USD, tăng 13,46% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. – 8 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 467 triệu USD, giảm 5,02% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khoảng thời gian trên, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu gần 2,5 tỷ USD.
 
Thị trường nhập khẩu
Tháng 8/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ 3 thị trường đứng đầu là China, Hoa Kỳ và Thailand đều tăng nhẹ so với tháng trước đó, lần lượt tăng 6,51%; tăng 8,61% và tăng 5,45%. Và tăng rất mạnh tại thị trường Brazil, Chile và Lào. 8 tháng năm 2020, China liên tục duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam và cũng là thị trường đạt mức tăng trưởng rất cao, đạt 475 triệu USD, tăng 30,21% và chiếm tới 31% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ 3 thị trường kế sau China đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái: Hoa Kỳ giảm 11,39%; Thailand giảm 5,81% và France giảm 7,43%.
 
Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 8/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

 
Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 8 tháng năm 2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2020
(ĐVT: 1,000 USD)​

(*không thống kê, Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Nguồn: https://goviet.org.vn/bai-viet/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-go-va-san-pham-go-cua-viet-nam-trong-thang-8-nam-2020-9188