Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017