Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thanh lý và ký mới Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2022.