Trang chủ Quan hệ cổ đông GTA: Quyết định Người phụ trách Quản trị Công ty theo quyết định số 14/QĐHĐQT-TAC