Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016