Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.