Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2020