Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019