Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQHĐQT-TAC ngày 15/11/2022.