Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQHĐQT ngày 01/8/2022.