Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 19/3/2022