Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT Ngày 06/11/2017