Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT lần 4 và Thông báo chốt cổ tức