Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)