Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông Thư mời: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

 

THƯ MỜI HỌP

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

 

1. Thời gian:  8 giờ, ngày 10/03/2015

 

2. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo (HPT) 333 Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. (bên hông siêu thị điện máy Thiên Hoà Bình Dương)

 

3. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu GTA theo danh sách chốt của VSD ngày 31/12/2014.

 

4. Nội dung:

 

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

 

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; Chọn đơn vị kiểm toán 2015;

 

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

 

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

 

– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và giám đốc năm 2014, thông qua mức thù lao năm 2015;

 

– Chỉnh sửa điều lệ; Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

 

– Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

 

5. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự

 

– Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ và mẫu giấy uỷ quyền được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An tại địa chỉ www.tac.com.vn

 

– Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu.

 

– Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự bằng cách điện thoại/gửi thư/gửi fax/email truớc 16h30 ngày 03/03/2015.

 

– Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Cô Nguyễn Thị Phương Anh, điện thoại: 0650-3718031   Fax: 0650-3718026 

 

Di động: 0909 14 66 72    Email: info@tac.com.vn

 

– Quý cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo thư mời và CMND hoặc hộ chiếu.

 

Trân trọng!

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Phi Hùng