Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016