Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Xác nhận thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021