Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ủy quyền người công bố thông tin (Ông Phan Huy Tâm – P. Tổng giám đốc)