Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An

 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An

 

Mã chứng khoán: GTA Mã ISIN:VN000000GTA1

 

Mệnh giá:10,000 đồng Sàn giao dịch:HOSE

 

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2017

 

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

 

Nội dung cụ thể:

 

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

 

– Ngày thanh toán: 19/05/2017

 

– Địa điểm thực hiện:

 

+ Đối với CK đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

 

+ Đối với CK chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần

 

Chế biến Gỗ Thuận An từ ngày 19/05/2017