Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017