Trang chủ Quan hệ cổ đông Tài liệu đại hội Cổ đông GTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (19/02/2024) để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024.