Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016