Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.