Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền