Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: Thay thế Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012 đã công bố ngày 20/07/2012