Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: Phát hành thay thế Báo cáo Kiểm toán số 184/BCKT/NV9, 15/02/2019