Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết số 07/2023/NQHĐQT-TAC ngày 25/9/2023.