Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết số 06/2023/NQHĐQT ngày 17/8/2023.