Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết số 05/2023/NQHĐQT-TAC ngày 24/7/2023.