Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị Quyết số 02/2023 V/v hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023; TB số 55/TAC V/v hoãn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2023.