Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết số 01/2024/NQHĐQT-TAC ngày 23/01/2024.