Trang chủ Quan hệ cổ đông Tài liệu đại hội Cổ đông GTA: Nghị Quyết số 01/2024/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 21/3/2024 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.