Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 9.4.2018