Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 31.1.18