Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 15.1.18