Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt