Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt